พลตรีพิศณุ พุทธวงศ์

ceo-2

พลตรี พิศณุ  พุทธวงศ์
กรรมการบริหาร

 

วุฒิการศึกษา :
– ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รุ่นที่ 30)

การฝึกอบรม :
– ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP101/2008)
– ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร “วปอ. 2554”

ประสบการณ์ทำงาน :
2549 – 2551 กรรมการรัฐวิสาหกิจ (การประปาส่วนภูมิภาค)
2549 – 2551 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
2555 – ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ