นายสุพร ธรรมมารักษ์

ceo-3

นายสุพร  ธรรมมารักษ์
กรรมการบริหาร

วุฒิการศึกษา :
– ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม :
– สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร “การเมืองการปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8”
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร “วปอ. 2548”

ประสบการณ์ทำงาน :
2524 – 2553 กรรมการ “บริษัท โรงแรมแมนฮัดตั้น จำกัด”
2544 – 2553 ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง “บริษัท ทวินเบย์รีสอร์ท จำกัด”
2540 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการผู้จัดการ “บริษัท โรงแรมคลองหลวงปทุมธานี จำกัด”
2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง “บริษัท อีโค่ อินน์ จำกัด”
2553 – 2554 กรรมการรัฐวิสาหกิจ “การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”
2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด”
2554 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงินวุฒิสภา
2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎร