ดร.สมพร คงมั่น

ceo-1

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

วุฒิการศึกษา :
– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
– ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
– ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาพืชศาสตร์

การฝึกอบรม :
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นปี 2549
– หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงระดับสูง รุ่นที่ 2
– IRA มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รุ่นที่ 2, 6
– MINI MBA มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รุ่นที่ 5
– Business Planning For SMEs Workshop by Bualuang

ประสบการณ์ทำงาน :
2527 – ปัจจุบัน ผู้บริหารร่วม ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง
2527 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นพัฒนาที่ดิน
2536 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาชิกสภากาชาดไทย จังหวัดสงขลา
2537 – กรรมการบริษัท ยูริค ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2537 – ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
2538 – ผู้ร่วมหุ้น คอนโดพญาไทเพลส
2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารกองทุน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
2547 – ปัจจุบัน กรรมการต้านภัยยาเสพติดของเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา
2550 – ปัจจุบัน กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1